Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat


1. Adatvédelem – rövid áttekintés

Általános tájékoztatás
A következő rész egy rövid áttekintést ad arról, hogy mi történik a személyes adataival abban az esetben, ha meglátogatja honlapunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen beazonosítható. Részletes információkat az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbiakban találja az adatvédelmi tájékoztatóban.

Adatrögzítés honlapunkon
Ki felelős a honlapon történő adatrögzítésért?
A honlapon történő adatfeldolgozás a honlap üzemeltetője által történik. Az elérhetőségeket az adatvédelmi nyilatkozat „felelős szerv“ résznél találja.

Miként rögzítjük az adatait?
Az Ön adatai kizárólag úgy jutnak el hozzánk, ha ezeket Ön megosztja velünk. Például, abban az esetben, amennyiben kitölt egy kapcsolatfelvételi formanyomtatványt.

Minden egyéb adatot automatikusan rögzít IT-rendszerünk a honlap meglátogatásánál. Ezek mindenekelőtt technikai adatok (pl. internet böngésző, operációs rendszer, vagy az oldal megnyitásának időpontja). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, abban a pillanatban, amikor megnyitja holnapunkat.

Mire használjuk az adatait?
Az adatok egy részét eltároljuk annak érdekében, hogy hibamentesen tudjuk biztosítani a honlap használatát. A többi adatot arra használjuk, hogy megvizsgáljuk a felhasználói szokásait.

2. Szerverek

Külső szerverek
Ezt a webhelyet egy külső szolgáltató (üzemeltető) üzemelteti. Az ezen a weboldalon rögzített személyes adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Ez alatt elsősorban IP-címek, kapcsolattartási megkeresések, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, elérhetőségek, nevek, webcím elérések és egyéb adatok értendők, amelyek a weboldal által kerülnek generálásra.
Az üzemeltetők arra használják fel az adatokat, hogy a leendő és meglévő ügyfeleinkkel szerződési kötelezettségeiket teljesítsék (6. cikk, (1) bekezdés, b) pont GDPR), és biztosítsák az online-ajánlataink biztonságos, gyors és hatékony elérését egy professzionális ajánlattevő által (6. cikk, (1) bekezdés, f) pont GDPR).
Az üzemeltető csak olyan mértékben dolgozza fel az Ön adatait, amely mértékben szerződéses kötelezettségeinek a teljesítéséhez szükséges, és hogy eleget tegyen az ezen adatokkal kapcsolatos utasításainknak.

Az üzemeltetőnk:
Scheltwort IT-Services KG
Motzstraße 1
34117 Kassel
Germany

Megbízások feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval rendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk.
Ez egy adatvédelmi törvény által kikötött szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az általunk leírtak szerint és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje.

3. Általános tájékoztatás és kötelező információk

Adatvédelem
Az oldal üzemeltetője nagyon szigorúan kezeli az Ön személyes adatainak védelmét. Bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük személyes adatait.
Honlapunk használatánál előkerülnek különböző személyes adatok. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Önt személyesen be tudják azonosítani. A lenti adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, hogy melyik adatokat őrizzük meg és mire használjuk, illetve kitér arra is, hogy milyen célból történik a felhasználás.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten való adattovábbításnál (pl. emailen történő kommunikáció esetén) előfordulhatnak biztonsági hiányosságok. Az adatainak teljeskörű védelme harmadik féllel szemben nem lehetséges.

Felelős szervezet
A jelen weboldal adatainak feldolgozásáért felelős szervezet:
Rudolph Logistik Gruppe SE & Co. KG
Rudolphstrasse 1
3434281 Gudensberg
Germany

Telefon: +49 561 4991-0
E-Mail: info@rudolph-log.com

A felelős szervezet olyan természetes vagy jogi személy, aki egyénileg vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl.: név, email cím, illetve hasonló adatok) felhasználásának céljáról és a feldolgozás módjáról.

Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nincs konkrét tárolási időtartam megjelölve, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogi törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogi megalapozás áll fenn (pl. adózási vagy kereskedelmi adatmegőrzési határidő); az utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezen okok már nem állnak fenn.

Adatvédelmi megbízott:

A cégcsoport vonatkozásában az adatvédelmi feladatokat az alábbi megbízott látja el:

GenoRisk GmbH
Christian Frick
Marburger u. 6- 10.
36304 Alsfeld
Telefon: +49 6631 6089780
E-mail: datenschutz@genorisk-gmbh.de

Tájékoztatás az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz
Olyan vállalatok eszközeit is használjuk, amelyek székhelye az USÁ-ban vagy más adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik országban van. Amennyiben ezek az eszközök aktívak, személyes adataikat ezen harmadik államokba továbbítják és itt is dolgozzák fel. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi színvonal.
Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen.
Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkos ügynökségek) megfigyelési célból feldolgozzák, értékeljék és hosszú távon tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó beleegyezés visszavonása
Több adatfeldolgozási folyamat csak az Ön határozott beleegyezéssel lehetséges. Ez a beleegyezés mindenkor visszavonható. A jogszerűség a visszavonásig történő adatfeldolgozásra a visszahívásig változatlan marad.

Fellebbezési jog az adatgyűjtés ellen speciális esetekben valamint a közvetlen reklám ellen (GDPR 21. cikke)
Amennyiben az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történik, Önnek minden esetben joga van olyan okokból, amelyek az Ön speciális esetéből eredően, személyes adatainak feldolgozása ellen fellebbezzen; ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A mindenkori jog alapjat, amelyen a feldolgozás alapul, megtalálja ebben az adatvédelmi nyilatkozatban. Amennyiben ellenvetést nyújt be, nem dolgozzuk fel a továbbiakban érintett személyes adatait, kivéve abban az esetben, amennyiben kényszerítő erejú jogos alappal bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekei, jogai és szabadsága meghatározó szerepet tölt be, vagy a feldolgozás jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsoldnak (Fellebbezés a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján).
Amennyiben az Ön személyes adatait közvetlen reklámozás érdekében használják fel, joga van ahhoz, hogy bármikor fellebbezzen a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Amennyiben Ön fellebbez a személyes adatok közvetlen reklám érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (GDPR 21. cikk (2) és bekezdése).

Panasz jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A GDPR rendelkezéseinek a megsértése esetén az érintett a felügyeleti hatóság előtt panasszal élhet, különösen az általános tartózkodási helye, a munkavégzési helye, vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem áll összefüggésben a közigazgatási vagy bírósági jogorvoslattal.  

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatokat, amelyeket az Ön beleegyezése alapján, vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozunk, Önnek vagy egy harmadik félnek széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadjuk. Amennyiben Ön azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül adjuk át egy másik felelősnek, ez csak abban az esetben megoldható, amennyiben technikailag kivitelezhető a művelet.

SSL, TLS-kódolás
Ez az oldal biztonsági okokból a bizalmas adatok továbbításának védelmére szolgál, mint például rendelések vagy ajánlatkérések esetén, amit Önök nekünk, oldal üzemeltetők részrére küldenek, egy SSL- illetve TLS-kódolást. Úgy ismerheti fel a kódolt összeköttetést, hogy a böngésző címe -ről -re változik és a böngészőjének bezáró ikonjáról. Amennyiben az SSL, TLS-kódolás aktiválva van, a részünkre elküldött adatokhoz harmadik fél nem fér hozzá.

Felvilágosítás, törlés és helyesbítéshez való jog
A hatályos törvényes rendelkezések keretein belül Ön jogosult díjmentesen felvilágosítást kérni a mentett személyes adatairól, azoknak származásáról és fogadásáról, az adatfeldolgozás céljáról és a joga van az adatok helyesbítését, vagy törlését kérni.  Amennyiben a személyes adatokkal kapcsolatban további kérdése van, minden esetben fordulhat hozzánk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:
Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak helyességét, általában időt vesz igénybe ezeknek az ellenőrzése. A vizsgalat idejére joga van személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.  
Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
Amennyiben már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van ezekre a jogi igények gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor Önnek joga van törlés helyett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
Amennyiben Ön fellebezést nyújt be a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint, fel kell mérni az Ön és a mi érdekeinket. Mindaddig, amíg még nem derül ki, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - a tárolásuktól eltekintve - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére használhatják fel az Európai Unió vagy egy tagállamának fontos közérdeke miatt.

Hirdető reklámok ellen való ellenvetés

Ezúton mondunk ellent az impresszum kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok elküldésére történő felhasználásának. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk, például spam emailek kéretlen küldése esetén.

4. Adatrögzítés ezen a weboldalon

Sütik


 

5. Elemző eszközök és reklám

Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak magatartását.
A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, mint pl. oldalletöltések, tartózkodás időtartama, használt operációs rendszerek és a felhasználó eredete. Ezeket az adatokat a Google egy profilban foglalja össze, amit hozzárendel a mindenkori felhasználóhoz és eszközéhez.
Továbbá a Google Analytics-szel többek között az egér és görgetésimozgatások és kattintások is megjegyezhetőek.  Ezenkívül a Google Analytics különböző modellezési módszereket használ, hogy a rögzített adatokat kiegészítse és a gépi tanulási technológiákat alkalmaz az adatelemzésnél.
A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó újboli felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például sütik vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban rögzített információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.
Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, annak érdekében, hogy webes ajánlatát és hirdetését optimalizálja. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kérnek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul.
Részletek itt találhatók:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző bővítmén
y
Megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
A felhasználói adatok kezeléséről a Google Analytics-nél további információkat talál a
Google adatvédelmi szabályzatában:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


Megbízások feldolgozása

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-val, és teljes mértékban alkalmazzuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.


Tárolási időtartam

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosítóhoz) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolt adatok 2 hónap elteltével anonimizálódnak illetőleg törlődnek. A részleteket a következő linken találja: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu


6. Csatlakozások és eszközök

YouTube működése kiterjesztett adatvédelemmel
Ez a weboldal integrálja a YouTube videóit. A webhelyet a Google Ireland Limited ("Google") üzemelteti, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube a videó megtekintése előtt nem menti el a webhely látogatóira vonatkozó adatokat. Az adatok továbbítása a YouTube partnereinek a kibővített adatvédelmi mód szerint kerül lebonyolításra, azonban az adattovábbítás nem feltétlenül kizárt. Például, függetlenül attól, hogy videót néz-e, a YouTube csatlakozik a Google DoubleClick hálózathoz.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. A YouTube szervert tájékoztatjuk arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.
Amennyiben a YouTube-profiljába be van jelentkezve, lehetővé teszi a YouTube-nak, hogy az internetezési szokásait a személyes profiljához rendelje. Ezt meg tudja akadályozni, ha kijelentkezik a YouTube-profiljából.

Ezenkívül a YouTube a videó elindítása után különféle sütiket menthet a végkészüléken, vagy hasonló újrafelismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomat) alkalmazhat.
Ezeknek a sütiknek a segítségével a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videó statisztikák összeállítására, felhasználóbarátabb kialakításra és a csalások megelőzésére használják.
Adott esetben további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el egy YouTube-videó elindításával, amelyre nincs befolyásunk.

A YouTube-ot az online ajánlataink bemutatására használjuk fel.
Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.  
Amennyiben a tárgykörben hozzájárulás beszerzése szükséges, a feldolgozásra kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor; a hozzájárulás bármikor visszavonható.
További információkat olvashat a YouTube adatvédelmi tájékoztatójáról az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu


7. Saját szolgáltatások

Pályázó adatainak kezelése
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy pályázatot adjanak be hozzánk (pl. emailen, postai úton, vgy az online pályázati nyomtatványon keresztül). A következőkben tájékoztatjuk Önt a jelentkezés során gyűjtött személyes adatainak terjedelméről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk arról, hogy adatait a vonatkozó adatvédelmi törvénynek és minden egyéb jogszabályi előírásnak megfelelően gyűjtjük össze, dolgozzuk és használjuk fel, és adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.


Adatgyűjtés mértéke és célja

Amennyiben Ön elküldi nekünk jelentkezését, feldolgozzuk a személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezéssel kapcsolatos mellékletek, állásinterjúval kapcsolatos feljegyzések stb.) amennyiben ezek a munkaviszony létrejöttéhez indokolt döntéshez szükségesek. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG 26. § paragrafusa (munkaviszony előkészítése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) alpontja (általános szerződéselőkészítés), és – amennyiben Ön belelegyezett - a GDPR 6. cikkjének (1) bekezdése. A hozzájárulás mindenkor visszavonható. Személyes adatait csak olyan vállalatokon belüli személyeknek adjuk át, akik részt vesznek a jelentkezésének feldolgozásában.
Sikeres jelentkezés esetén az Ön által benyújtott adatokat a szövetségi adatvédelmi törvény 26. szakasza és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a foglalkozatási jogviszony céljából tároljuk adatfeldolgozó rendszereinkben.


Az adatok adatmegőrzési ideje
Amennyiben nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön által továbbított adatokat jogos érdekeink alapján ((GDPR 6. cikk 1. bek. f) a pályázati időszak végétől (a pályázat elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük.
Ezt követően az adatok törlésre kerülnek, a fizikai jelentkezési dokumentumok pedig megsemmisítésre kerülnek. A megőrzést jogi vita esetén különösképp bizonyítási célokra használják. Amennyiben látható, hogy az adatokra a 6 hónapos határidő lejártát követően is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy függőben lévő jogi vita miatt), a törlés csak akkor történik meg, ha a már nincs szükség a további tárolásra.
Hosszabb megőrzésre is sor kerülhet, ha Ön ehhez hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés), vagy ha törvényi megőrzési kötelezetségekkel áll szemben a törlés.


Felvétel a jelentkezők közé
Amennyiben nem ajánlunk Önnek állást, van lehetőség arra, hogy a jelentkezők közé bekerüljön. Felvétel esetén a jelentkezésből származó összes dokumetum és információ átkerül a jelentkezői körbe, annak érdekében, hogy megfelelő üresedés esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot. A jelentkezők közé való felvétel kizárólag akkor történik meg, hogy ha Ön kifejezetten hozzájárulását adja (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés). A hozzájárulás megadása önkéntes és nincs összefüggésben a folyamatban lévő jelentkezési folyamattal. Az érintett személy minden esetben visszahívhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a pályázók köréből, feltéve, hogy a megőrzésnek nincs jogi oka.
A pályázók köréből származó adatok legkésőbb két évvel a hozzájárulást megadását követően visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.


Közösségi médiában való megjelenés
Adatfeldolgozás közösségi hálózatokon keresztül
Nyilvánosan elérhető profiljaink vannak a közösségi hálózatokon.  Az általunk használt közösségi hálózatok alább találhatóak.
Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook, Twitter stb., általában átfogóan nyomon követhetik felhasználói magatartását, amikor felkeresi a webhelyüket vagy egy integrált közösségi médiatartalommal (pl. like gombokkal vagy reklám bannerekkel) rendelkező webhelyet. Közösségi média megjelenésünk felkeresése számos adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési műveletet indít el.
Részletesebben: ha be van jelentkezve közösségi oldalára, és meglátogatja közösségi média oldalunkat, a közösségi portál üzemeltetője hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Bizonyos körülmények között személyes adatai is rögzíthetőek, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nincs fiókja a megfelelő közösségi portálon. Ebben az esetben ezek az adatok rögzítésre kerülnek például az Ön készülékén tárolt sütik vagy az Ön IP-címének rögzítésével.
Az így rögzített adatok segítségével a közösségi oldalak üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit, érdeklődését tárolják. Ily módon érdeklődésen alapuló hirdetések jeleníthetők meg Önnek az adott közösségi médián belül és kívül. Ha rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózaton, akkor az érdeklődésen alapuló hirdetések minden olyan eszközön megjelenhetnek, amelyen Ön bejelentkezve van vagy bejelentkezett.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden feldolgozási műveletet tudunk nyomon követni a szociális média portálokon. Ezért a szolgáltatótól függően további feldolgozási műveleteket hajthatnak végre a közösségi portálok üzemeltetői. A részleteket az adott közösségi portálok használati feltételei és adatvédelmi rendelkezéseinél találja.

Jogalap
Közösségi média jelenlétünk célja a lehető legszélesebb körű internetes jelenlét biztosítása. Ez jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon alapulhatnak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek meg kell határozniuk (pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájárulás).

Felelős és jogok érvényesítése

Amennyiben felkeresi valamelyik szociális média oldalunkat (pl. Facebook), a szociális media üzemeltetőjével együtt felelünk a látogatás során elindított adatkezelési műveletekért. Alapvetően gyakorolhatja jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz) vállalatunkkal vagy az adott közösségi portál üzemeltetőjével szemben (pl. Facebook ellen).
Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi portálok üzemeltetőivel megosztott felelősség ellenére nem tudjuk teljes mértékben befolyásolni a közösségi portálok adatkezelési műveleteit. Lehetőségeink nagyrészt az adott üzemeltető vállalati politikájához igazodnak.

Tárolási időtartam
A közösségi médiában közvetlenül rögzített adatokat rendszereink törlik, amennyiben Ön kéri tőlünk azoknak a törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn. A mentett sütik mindaddig az Ön készülékén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.
Az Ön adatainak tárolási idejéről, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra használnak fel, nincs befolyásunk. A részletekért forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (például adatvédelmi szabályzatukban, lásd alább).

Közösségi hálók részletesen

Facebook
Rendelkezünk Facebook profillal. A webhelyet a Facebook Ireland Limited üzemelteti, 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A Facebook tájékoztatása szerint a rögzített adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.
Kötöttünk egy megállapodást a Facebookkal a közös feldolgozásról (Controller Addendum). Ebben a megállapodásban meghatározták, hogy mely adatfeldolgozási műveletért vagyunk mi, vagy a Facebook felelős, abban az esetben, amikor Ön meglátogatja Facebook-oldalunkat. A megállapodást a következő linken érik el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Hirdetési beállításait Ön módosíthatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson az alábbi linkre és jelentkezzen be:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul.
Részletek itt találhatók:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
A Facebook adatvédelmi nyilatkozatainak részletei itt találhatóak:
https://www.facebook.com/about/privacy/.


XING
Rendelkezünk XING profillal. A webhelyet New Work SE üzemelteti, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország. A személyes adatok felhasználásáról a részleteket a XING adatvédelmi nyilatkozatában találják:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube
Rendelkezünk YouTube profillal. A webhelyet a Google Ireland Limited ("Google") üzemelteti, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A személyes adatok felhasználásáról a részleteket a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találják: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.